PRACOVNÉ DNI AMBULANTNÝCH OČNÝCH LEKÁROV 2024

25. - 27. 4. 2024,

ORGANIZÁTOR

Združenie ambulantných očných lekárov

MIESTO KONANIA KONGRESU

Hotel Chopok, Demänovská Dolina

PREDBEŽNÝ PROGRAM

ŠTVRTOK  25.4.2024
PIATOK  26.4.2024
SOBOTA  27.4.2024

14:00 Ubytovanie účastníkov

17:00-19:30 Odborné kurzy

08:00-12:30  Odborný program
12:30-13:30  Obed
13:30-17:00  Odborný program
19:00  Diskusno - spoločenský večer

09:00-13:30  Odborný program

13:30 - 15:00 Diskusný blok

ODBORNÉ KURZY

17:00 -17:30 
Kurz 1:  Okuloplastika pre ambulantnú prax,  Referent: MUDr. Monika Ilavská

Úvod do problematiky, materiálne vybavenie, bezpečný postup pri ošetrení malých rán v okolí oka a na mihalniciach. Výkony vhodné pre ambulantnú prax a čo už poslať na vyššie pracovisko. Praktické videá.

17:50-18:30
Kurz 2:  Binokulárne videnie v praxi,  Referent: Michal Krasňanský MSc.

Počas kurzu Binokulárne videnie v praxi popíšeme základné testy na detekciu fórií a tropií,  vzťahy medzi akomodáciou a vergenciou a ich vplyv na pohodlné  jednoduché binokulárne videnie. Prednesieme kazuistiky, kedy sme sa v našej praxi rozhodli pre prizmatickú korekciu.

18:40 -19:20
Kurz 3: Detská oftalmológia pre každého, Referent: Dr. med. Miroslav Kulanga, FEBO

Prehľad jednotlivých vekových skupín a najčastejších očných ochorení. Potrebné minimálne vybavenie, ktoré nie je finančne náročné. Základné vyšetrenie dieťaťa v ambulancii – návod na chronologické vyšetrenie a čo pri ňom možno zistiť. Prehľad doplňujúcich vyšetrení a kedy ich indikovať.

Účasť na kurzoch je potrebné prihlásiť pri registrácii na kongres, aby sme vedeli naplánovať kapacitu miest. Registrovaná účasť je bez poplatku.

DISKUSNÝ BLOK

O podnetoch a problémoch vo Vašich ambulanciách.

Vaše profesijné problémy sú aj naše problémy.

Cieľom Združenia ambulantných očných lekárov je, aby sme Vám v ich riešení pomohli. Preto by sme chceli usporiadať diskusný blok v trvaní 90 minút v sobotu 27.4.204 o 13:30 na témy, ktoré Vás trápia vo Vašich ambulanciách.

Či už ide o vykazovanie výkonov, revízne pravidlá, otázky v právnej, ekonomickej i odbornej sfére. Zriadili sme preto online formulár, kde nám môžete zasielať Vaše podnety ešte pred kongresom. Všetky budú spracované a odpovede  resp. riešenia  Vám predstavíme počas diskusného bloku v sobotu na kongrese.

Takto vieme zaručiť, že budeme môcť zodpovedať čo najviac podnetov a lepšie využijeme čas. Tiež zistíme, ktoré témy Vás trápia najviac a môžeme sa im venovať prioritne.

Podnety zasielajte čo najskôr online cez túto stránku čo najskôr:

 https://ocneinfo.sk/podnety/


REGISTRÁCIA (AKTÍVNA/PASÍVNA ÚČASŤ)

 • prihláška na aktívnu účasť + abstrakty on-line na www.amb-zsol.sk  do 01. 04. 2024
 • prihláška na pasívnu účasť on-line na www.amb-zsol.sk  

KONGRESOVÝ POPLATOK


do 15.4.2024
po 15.4.2024 a na mieste
Pre členov združenia
50,- EUR
70,- EUR
Pre nečlenov združenia
80,- EUR100,- EUR
Neatestovaní lekári
50,- EUR70,- EUR
Pre zástupcov firiem
80,- EUR100,- EUR
Sestry členky SKSaPA
50,- EUR70,- EUR
Sestry nečlenky SKSaPA
75,- EUR95,- EUR
Prvý autor prednášky zdarma
0,- EUR
0,- EUR
 • Registráciu je možné uskutočniť výlučne online, prostredníctvom webovej stránky podujatia
 • Po úspešnom dokončení registrácie,  systém automaticky zašle registrovanému účastníkovi faktúru na úhradu na ním zvolený email
 • Pri úhrade registračného poplatku je potrebné uviesť variabilný symbol uvedený na faktúre
 • Registračný poplatok je po zaplatení nevratný, a to bez ohľadu na skutočnú účasť na konferencii

INÉ POPLATKY

Obed
26. 4. 2023 20,- EUR
Diskusno - spoločenský večer 26. 4. 2023
40,- EUR

DISKUSNO - SPOLOČENSKÝ VEČER

26. 4. 2024 -  začiatok o 19:00

UBYTOVANIE

PRACOVNÉ DNI AMBULANTNÝCH OČNÝCH LEKÁROV 2024 (amb-zsol.sk)

FORMÁLNE A OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI ABSTRAKTU

Podmienky a pravidlá pre abstrakt:

 • Abstrakt, prosíme, nahrať cez stránku v časti REGISTRÁCIA
 • Abstrakt bude súčasťou recenzovaného zborníka abstraktov s prideleným ISBN číslom,ak bude odovzdaný v stanovených termínoch. 
 • Mená a priezviská autorov/spoluautorov je potrebné uvádzať celé, bez použitia skratiek, titulov alebo iniciál.
 • Ku každému autorovi/spoluautorovi príspevku je potrebné uviesť aj jeho pracovisko, pričom použitie skratiek nie je prípustné.
 • V abstrakte je možné použiť štandardné a všeobecne známe skratky. V prípade použitia špeciálnej skratky je pri jej prvom použití potrebné význam vysvetliť

ČASOVÝ LIMIT PREZENTÁCIE

 • Časový limit na jednu prednášku je 10 min
 • Prednášajúci má k dispozícii časomieru zobrazenú na obrazovke pred sebou

KREDITY ARS CME

Podujatie je zaradené do kreditného systému ARS CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK. Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím kontaktujte nás.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

MUDr. Adriana Krištofovičová
MUDr. Katarína Besedová
MUDr. Daniela Foľtová
Dr. med. Miroslav Kulanga, FEBO
MUDr. Silvia Lašková
MUDr. Eva Schwarz
MUDr. Pavol Veselý, PhD., FWCRS

KONGRESOVÝ SEKRETARIÁT

Progress CA, s.r.o.
Gabriela Šujanová
Krivá 23, 040 01 Košice
tel.: 0918 622 533
gabriela.sujanova@progress.eu.sk