PRACOVNÉ DNI AMBULANTNÝCH OFTALMOLÓGOV 2023

20. - 22. 4. 2023, Demänovská Dolina, Hotel Chopok

Informácie


ORGANIZÁTOR

Združenie ambulantných očných lekárov

pod záštitou Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

VEDECKÝ VÝBOR

MUDr. Adriana Krištofovičová
MUDr. Katarína Besedová
MUDr. Daniela Foľtová
Dr. med. Miroslav Kulanga, FEBO
MUDr. Silvia Lašková
MUDr. Eva Schwarz
MUDr. Pavol Veselý

MIESTO KONANIA KONGRESU

Hotel Chopok, Demänovská Dolina

KONGRESOVÝ SEKRETARIÁT

Progress CA, s.r.o.
Gabriela Šujanová
Krivá 23, 040 01 Košice
tel.: 0918 622 533

gabriela.sujanova@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk

PREDBEŽNÝ PROGRAM

ŠTVRTOK  20.4.2023
PIATOK  21.4.2023
SOBOTA  22.4.2023

Ubytovanie účastníkov

17:00- 20:00 Registrácia

08:00-12:30  Odborný program
12:30-13:30   Obed
13:30-17:00   Odborný program
19:00                 Spoločná večera

08:30-13:00  Právne aspekty

REGISTRÁCIA (AKTÍVNA/PASÍVNA ÚČASŤ)

 • prihláška na aktívnu účasť + abstrakty on-line na www.amb-zsol.sk  do 29. 03. 2023
 • prihláška na pasívnu účasť on-line na www.amb-zsol.sk  do 01. 04. 2023
 • Registráciu je možné uskutočniť výlučne online, prostredníctvom webovej stránky podujatia alebo na mieste a v čase konania konferencie
 • Po úspešnom dokončení registrácie systém automaticky zašle registrovanému účastníkovi zálohovú faktúru na úhradu registračného poplatku, na ním zvolený email
 • Pri úhrade registračného poplatku je potrebné uviesť variabilný symbol uvedený na zálohovej faktúre
 • Registračný poplatok je po zaplatení nevratný, a to bez ohľadu na skutočnú účasť na konferencii.

FORMÁLNE A OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI ABSTRAKTU

Podmienky a pravidlá pre abstrakt:

 • Abstrakt, prosíme, nahrať cez stránku v časti REGISTRÁCIA
 • Abstrakt bude súčasťou recenzovaného zborníka abstraktov s prideleným ISBN číslom,ak bude odovzdaný v stanovených termínoch. 
 • Požiadavky na abstrakt: počet strán: 1, veľkosť strany: A4, okraje strany (hore, dole, vľavo, vpravo): 2,5 cm, Typ písma: Times New Roman, Veľkosť písma: 12, Riadkovanie: 1,15
 • Mená a priezviská autorov/spoluautorov je potrebné uvádzať celé, bez použitia skratiek, titulov alebo iniciál.
 • Ku každému autorovi/spoluautorovi príspevku je potrebné uviesť aj jeho pracovisko, pričom použitie skratiek nie je prípustné.
 • Abstrakt musí pozostávať z týchto častí: Úvod, cieľ, metódy, výsledky, záver, konflikt záujmov a kľúčové slová (3 - 5 slov).
 • Maximálny počet slov abstraktu je limitovaný na 250.
 • Abstrakt môže byť napísaný len v slovenskom alebo českom jazyku.
 • Súčasťou abstraktu nemôžu byť tabuľky a grafy.
 • V abstrakte je možné použiť štandardné a všeobecne známe skratky. V prípade použitia špeciálnej skratky je pri jej prvom použití potrebné význam vysvetliť

FORMÁLNE A OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI PREZENTÁCIE

Podmienky a pravidlá pre prezentáciu:

Prezentácia nesmie obsahovať:

 • obchodný názov akéhokoľvek lieku ( SPC lieku je povolené)
 • reklamným spôsobom používať názov a logo farmaceutickej spoločnosti, ktorá podporila prednášku (referencia na farmaceutickú spoločnosť je povolená)

Povinný obsah prezentácie:

Prezentácia musí obsahovať: vyhlásenie o konflikte záujmov na 2. snímke prezentácie
Pod konfliktom záujmov rozumieme súbor okolností, ktoré vytvárajú riziko, že profesionálne posúdenie alebo konanie týkajúce sa primárneho cieľa bude aktívne ovplyvnené sekundárnym záujmom. Konflikt záujmov sa posudzuje 2 roky späť a najmä vo vzťahu k organizátorovi, spoluorganizátorovi, partnerom alebo k ich zástupcom.

ČASOVÝ LIMIT PREZENTÁCIE

 • Časový limit na jednu prednášku je 7 min
 • Prednášajúci má k dispozícii časomieru zobrazenú na obrazovke pred sebou
 • Člen predsedníctva bloku je oprávnený prerušiť alebo zastaviť prednášku, ak prednášajúci prekročí časový limit

KONGRESOVÝ POPLATOK


Člen združenia ZAOL
Nečlen združenia ZAOLZástupcovia firiem
DO  01.04.2023
20,- EUR
40,- EUR
40,- EUR
NA MIESTE
30,- EUR
50,- EUR
50,- EUR

UBYTOVANIE

Ubytovanie zabezpečuje Progress CA, s.r.o.


Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Hotel CHOPOK ****
152,- EUR
172,- EUR
Hotel Poľovník a Bystrina
85,- EUR
120,- EUR
Hotel Hotel Poľovník a Bystrina (ubytovanie jedna noc)
95,- EUR
134,- EUR

Uvádzané ceny sú za izbu a noc vrátane DPH.
K cene ubytovania Vám bude pripočítaný miestny poplatok vo výške 1,5 - EUR za osobu / noc

STRAVOVANIE

Obed      21. 4. 2023        18,- EUR
Večera   21. 4. 2023        40,- EUR

Pri registrácii na mieste nie je možné objednať stravu.

KREDITY ARS CME

Podujatie je zaradené do kreditného systému ARS CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK. Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím kontaktujte nás.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

www.amb-zsol.sk                                                                                                                                   www.ocneinfo.sk                                                                                                                              www.progress.eu.sk